ris-rijkschroeff-juristen
contact

Verzuim

Verzuim treedt in wanneer de schuldenaar zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, ondanks dat hij in gebreke is gesteld. Het is belangrijk om de schuldenaar schriftelijk aan te manen en hem een redelijke termijn voor nakoming te geven.

Verzuim kan ook zonder ingebrekestelling intreden. Dat is het geval wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding en wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze bij voorbaat niet zal presteren.