ris rijkschroeff juridisch bedrijfsadviseur
date
product
prijs
aantal
totalen

loading...

Verzendgegevens

Verzendwijze

naar winkelmand
0
0

Contact

Kingsfordweg 151
1043 GR, Amsterdam


info@ris-rijkschroeff.nl

Locatie

locatierisrijkschroeff2
libraryheader15

Algemene voorwaarden Ris Rijkschroeff

Hoofdstuk 1: Algemeen
Hoofdstuk 2: Juridische pakketten 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1: Algemeen

1.1      Ris Rijkschroeff heeft als doel de uitoefening van de rechtspraktijk. Ris Rijkschroeff is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68282796. Het btw-nummer is NL001583322B57.
1.2      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ris Rijkschroeff aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
1.3      Als er een verschil tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard is, dan gaan de afspraken in de opdrachtbevestiging voor. 

Artikel 2: Aanbod

2.1      Tenzij anders is aangegeven, zijn de aanbiedingen en offertes 30 dagen geldig. Ris Rijkschroeff is alleen aan aanbiedingen en offertes gebonden als de opdrachtgever deze binnen de geldigheidsduur schriftelijk aanvaard.

Artikel 3: Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1      De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat Ris Rijkschroeff de ondertekende offerte terug heeft ontvangen of als er op een andere manier akkoord voor het aanbod is ontvangen.
3.2      Als de overeenkomst is aangegaan voor het verrichten van een bepaalde dienst, dan eindigt de overeenkomst van rechtswege zodra de dienst is verricht.

Artikel 4: De opdracht

4.1      Ris Rijkschroeff heeft voor al haar dienstverlening een inspanningsverplichting en geeft geen garanties wat betreft het bereiken van een beoogd resultaat.
4.2      Ris Rijkschroeff bepaalt de wijze waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd. Ris Rijkschroeff zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de opdrachtgever wat betreft de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5: Wijzigingen opdracht/overeenkomst

5.1      Partijen zullen op tijd en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen als blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de opdracht te wijzigen, aan te vullen en/of de looptijd te wijzigen.

Artikel 6: Geheimhoudingsverplichtingen

6.1      Tenzij schriftelijk anders is afgesproken zijn de partijen verplicht om alle vertrouwelijke informatie die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. De opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van de offerte vertrouwelijk behandelen.
6.2      De opdrachtgever is zelf verantwoordelijke om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Ris Rijkschroeff niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken in verstrekte documenten. Daarnaast is de opdrachtgever er voor verantwoordelijk dat de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Ris Rijkschroeff worden overgedragen. Ris Rijkschroeff zal aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk behandelen en op passende wijze beveiligen.
6.3      Bij overtreding van de geheimhoudingsverplichtingen is de partij die de overtreding begaat een direct opeisbare boete van € 500,00 per dag dat de overtreding voortduurt verschuldigd aan de andere partij.
6.4      Alle verplichtingen om informatie vertrouwelijk te behandelen vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is via openbare bronnen. Daarnaast mogen partijen informatie beschikbaar stellen aan overheidsinstanties als wet- en regelgeving dit voorschrijft of als een bevoegd bevel dit verplicht stelt. De betreffende partij zal in dat geval de andere partij daarover zo snel mogelijk informeren.
6.5      De verplichtingen uit dit artikel blijven bestaan zolang de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie, ongeacht of de overeenkomst is beëindigd en wat daar de reden van is.
6.6      Ris Rijkschroeff mag in het kader van reclame en referentiedoeleinden de naam en het logo van de opdrachtgever gebruiken, aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor de opdrachtgever heeft verricht en al die bijzonderheden te vermelden die al via de media openbaar zijn gemaakt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1      Iedere aansprakelijkheid van Ris Rijkschroeff is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als er om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de betreffende opdracht in rekening is gebracht.
7.2      Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Ris Rijkschroeff aansprakelijk is.
7.3      De opdrachtgever vrijwaart Ris Rijkschroeff en haar hulppersonen tegen vordering van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Ris Rijkschroeff ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Ris Rijkschroeff in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

Artikel 8: Derden

8.1      Ris Rijkschroeff kan bij de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelen. Dit zal waar nodig in overleg gaan. Ris Rijkschroeff zal zorgvuldig de derde selecteren. Ris Rijkschroeff is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van deze derden. De opdrachtgever machtigt Ris Rijkschroeff eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden. 

Artikel 9: Overmacht

9.1      Ingeval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van Ris Rijkschroeff kan worden gevergd, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, of de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

Artikel 10: Betaling en incasso

10.1    Alle bedragen, zowel op de website, de offerte als anders, zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
10.2    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Ris Rijkschroeff vast te stellen uurtarieven, vermeerderd met verschotten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, vertaalkosten en kosten van deskundigen), btw en eventuele andere belastingen. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
10.3    Verschotten, onkosten en kosten voor derden worden afzonderlijk in rekening gebracht.
10.4    Tenzij er een andere betalingstermijn is afgesproken hanteert Ris Rijkschroeff een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Er zal geen opschorting of verrekening plaatsvinden. Als betaling binnen deze termijn uitblijft, dan is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente. Daarnaast is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Ris Rijkschroeff in verband met de invordering gemaakte kosten.
10.5    Het honorarium van Ris Rijkschroeff is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
10.6    Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van vorderingen - met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag - komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11: Reclame

11.1    Reclames over een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te gebeuren.
11.2    Reclames over de verrichte werkzaamheden met betrekking tot de opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek of uiterlijk 30 dagen na beëindiging van de desbetreffende overeenkomst te gebeuren.
11.3    Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
11.4    Als het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.

Artikel 12: Identificatie

12.1    Op grond van geldende wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Ris Rijkschroeff verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Met het geven van een opdracht aan Ris Rijkschroeff, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

13.1    De rechten van intellectuele eigendom op de door Ris Rijkschroeff opgestelde stukken, documenten en materialen berusten bij Ris Rijkschroeff.
13.2    De opdrachtgever krijgt een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht om de stukken, documenten en materialen te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn opgesteld.

Artikel 14: Opschorting

14.1    Ris Rijkschroeff is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de uitvoering van werkzaamheden en de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. Ris Rijkschroeff is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor opdrachtgever of derden.
14.2    Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door Ris Rijkschroeff hebben ondergaan.

Artikel 15: Opzegging en ontbinden

15.1    Ris Rijkschroeff kan in geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging, surseance van betaling van opdrachtgever de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
15.2    Ris Rijkschroeff heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen als opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij Opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na in gebreke te zijn gesteld alsnog nakomt.
15.3    Als blijkt dat de opdrachtgever niet binnen de doelgroep van Ris Rijkschroeff valt of als de dienst(en) niet passend zijn bij de behoefte van de opdrachtgever of de omvang van het vraagstuk, kan Ris Rijkschroeff de overeenkomst annuleren. Hierbij zal waar mogelijk vervangende dienstverlening worden aangeboden tegen de voor die dienstverlening geldende tarieven.
15.4    Als de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder artikel 10.5 van toepassing.
15.5    Als Ris Rijkschroeff de overeenkomst opzegt krachtens de in het eerste, tweede en/of derde lid genoemde redenen, is Ris Rijkschroeff tegenover de opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 16: Wijziging van deze algemene voorwaarden

16.1    Ris Rijkschroeff behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
16.2    Wijzigingen gelden ook ten opzichte van eerder gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan de opdrachtgever. Dit geldt alleen voor overeenkomsten die voor een periode van 12 (twaalf) maanden of langer is overeengekomen.
16.3    Als een bepaling uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden nietig, vernietigbaar of onverbindend blijkt te zijn, dan tast dat niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of voorwaarden aan. Ris Rijkschroeff kan en is gerechtigd om de eventuele nietige, vernietigbare of onverbindende bepaling te vervangen voor een bepaling die niet nietig, vernietigbaar of onverbindend is, welke zoveel als mogelijk gelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of voorwaarden.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

17.1    Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Ris Rijkschroeff is onderworpen aan het Nederlands recht.
17.2    Alle geschillen zullen eerst onderling worden opgelost. Als partijen er niet onderling uitkomen, dan zullen partijen het geschil via mediation proberen op te lossen. De mediator wordt in gezamenlijk overleg gekozen. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan wordt het geschil beslecht door de rechter in Amsterdam.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hoofdstuk 2: Juridische pakketten

Artikel 18: De overeenkomst

18.1    De aanvullende voorwaarden uit dit hoofdstuk zijn van toepassing als een opdracht (mede) strekt tot een of meer juridische pakketten.
18.2    De juridische pakketten 'Juridisch helpdesk' en 'Modelcontracten- en documenten' worden aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden.
18.3    De juridische pakketten 'Juridisch helpdesk' en 'Contracten' worden iedere keer stilzwijgend verlengd met twaalf (12) maanden, tenzij een van de partijen schriftelijk een (1) maand voor het verstrijken van de termijn opzegt.
18.4    Ris Rijkschroeff kan, zonder dat er recht is op enige vorm van schadevergoeding, de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen als blijkt, of als Ris Rijkschroeff redelijke vermoedens heeft, dat de opdrachtgever derden (inclusief moeder-, dochter- of zustermaatschappijen en ondergeschikten) gelegenheid geeft om gebruik te maken van een van de pakketten.
18.5    Het juridisch pakket geldt als direct ontbonden zonder plicht tot restitutie van al betaalde gelden bij faillissement, surséance van betaling, stillegging en/of liquidatie van de onderneming van een van de partijen.
18.6    Ris Rijkschroeff kan tijdens de duur van het pakket een keer per kalenderjaar eenzijdig het tarief wijzigen. Ris Rijkschroeff zal de opdrachtgever hiervan minimaal twee (2) maanden van tevoren op de hoogte stellen. De opdrachtgever kan tussentijds opzeggen vanaf het moment dat de prijswijziging in gaat, tenzij de prijswijziging niet meer dan vijf (5) procent op jaarbasis bedraagt. 

Artikel 19: Omvang juridische pakketten

19.1    Diensten die buiten de dekking van het juridisch pakket worden verricht, worden tegen de gebruikelijk, zo nodig nader overeen te komen tarieven verricht.
19.2    Eventuele kortingen gelden niet op werkzaamheden van partners van Ris Rijkschroeff of andere derden en op andere pakketten.
19.3    Indien in een voorkomend geval onduidelijkheid mocht ontstaan over de omvang van het juridisch pakket dan is het oordeel van Ris Rijkschroeff daarover beslissend.
19.4    De dienstverlening strekt zich alleen tot de rechtsgebieden die Ris Rijkschroeff op dat moment behandeld.
19.5    Niet onder juridische pakketten vallen onderwerpen op het gebied van internationale rechtsgebieden, verdragen, buitenlandse rechtsstelsels en al die bijzondere wetten, regelingen en besluiten, waarvan Ris Rijkschroeff niet verondersteld kan worden algemene kennis te hebben.

Artikel 20: Conflicterende belangen

20.1    Ris Rijkschroeff kan en zal niet de belangen behartigen van twee of meer opdrachtgevers als blijkt dat de belangen van deze partijen tegenstrijdig zijn of als deze ontwikkeling aannemelijk is.
20.2    Het juridisch pakket eindigt niet als er sprake is van een geval zoals hiervoor genoemd. Het ontslaat Ris Rijkschroeff ook niet van de verplichtingen in het specifieke geval diensten te verrichten zonder enige korting of schadevergoeding te betalen.

Artikel 21: Juridische helpdesk

21.1    Onder juridische helpdesk wordt verstaan eerstelijns rechtshulp, waarbij op voorkomend juridische vragen van algemene aard kort en bondig advies wordt gegeven.
21.2    Het advies kan zijn dat verdere inhoudelijke behandeling wenselijk is. In dat geval is de opdrachtgever altijd vrij om tot verdere behandeling te beslissen en de zaak daarbij aan Ris Rijkschroeff of een derde voor te leggen voor verdere behandeling.
21.3    Eventuele kosten voor verdere behandeling van de zaak als gevolg van artikel 12.3 vallen buiten de telefonische helpdesk. Ris Rijkschroeff zal zo snel mogelijk een prijsopgave, of een schatting daarvan, geven. 

Artikel 22: Strippenkaart

22.1    De strippen vertegenwoordigen ieder € 50,00. Als er diensten en/ producten worden afgenomen, dan worden deze ongeacht de hoogte van de prijs naar boven afgerond. Dat wil zeggen naar de eerst volgende € 50,00. Als er meerdere diensten en/of producten tegelijkertijd worden afgenomen, kan hiervan worden afgeweken.
22.2     Met de strippenkaart kunnen de volgende pakketten niet worden afgenomen: Juridische helpdesk en Modeldocumenten en -overeenkomsten. De losse diensten uit de pakketten kunnen daarentegen wel met de strippenkaart worden afgenomen.

Artikel 23: Modeldocumenten en -overeenkomsten

23.1    Ris Rijkschroeff is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen als de opdrachtgever een overeenkomst in gewijzigde vorm gebruikt.