ris-rijkschroeff-juristen
contact

Algemene voorwaarden Ris Rijkschroeff

 

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1: Algemeen

1.1       Ris Rijkschroeff heeft als doel de uitoefening van de rechtspraktijk. Ris Rijkschroeff is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 68282796. Het btw-nummer is NL128679475B02.

1.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ris Rijkschroeff aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3       Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Ris Rijkschroeff, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de dienstverlening van Ris Rijkschroeff.

1.4       Ingeval van verschil tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2: Geheimhoudingsverplichtingen

2.1       De partijen zullen informatie die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. De opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van de offerte vertrouwelijk behandelen.

2.2       Indien Ris Rijkschroeff bij de uitvoering van de opdracht kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is de opdrachtgever er bij de verstrekking van deze gegevens zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Ris Rijkschroeff niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Ris Rijkschroeff over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor Ris Rijkschroeff om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.

2.3       Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen is opdrachtgever aan Ris Rijskchroeff een boete verschuldigd van € 500,00 per gebeurtenis.

2.4       Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De partij zal in dat geval de andere partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

2.5       Tenzij anders overeengekomen, behoudt Ris Rijkschroeff zich het recht voor, in het kader van reclame en referentiedoeleinden, de naam van de opdrachtgever te gebruiken, aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor de opdrachtgever heeft verricht en al die bijzonderheden te vermelden die reeds via de media openbaar zijn gemaakt.

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1       Iedere aansprakelijkheid van Ris Rijkschroeff is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien er geen uitkering door de verzekeraar van Ris Rijkschroeff plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van Ris Rijkschroeff en aan haar verbonden medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.

3.2       Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Ris Rijkschroeff aansprakelijk is.

3.3       De keuze van door Ris Rijkschroeff in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Ris Rijkschroeff is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Ris Rijkschroeff eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

3.4       De opdrachtgever vrijwaart Ris Rijkschroeff en haar hulppersonen tegen vordering van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Ris Rijkschroeff ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Ris Rijkschroeff in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

 

Artikel 4: Overmacht

Ingeval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van Ris Rijkschroeff kan worden gevergd, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

 

Artikel 5: Betaling en incasso

5.1       Alle bedragen, zowel op de website, de offerte als anders, zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.

5.2       Betaling dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Ris Rijkschroeff in verband met de invordering gemaakte kosten.

5.3       Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van vorderingen - met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag - komen voor rekening van de opdrachtgever.

5.4       Alle kosten van derden die betrekking hebben op desbetreffende zaak zullen door Ris Rijkschroeff worden doorberekend. Deze kosten zullen middels overlegging van facturen worden verantwoord.

 

Artikel 6: Identificatie

Op grond van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Ris Rijkschroeff verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Met het geven van een opdracht aan Ris Rijkschroeff, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

 

Artikel 7: Wijziging van deze algemene voorwaarden

7.1       Ris Rijkschroeff behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

7.2       Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan de opdrachtgever, doch alleen indien de betreffende overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden of langer.

7.3       Ris Rijkschroeff zal binnen deze termijn gemelde bezwaren van de opdrachtgever serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien Ris Rijkschroeff een bezwaar passeert, verkrijgt de opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn.

7.4       Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen Ris Rijkschroeff en opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

8.1       De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Ris Rijkschroeff is onderworpen aan het Nederlands recht.

8.2       Wanneer een geschil niet via de minnelijke weg wordt beslecht is de rechter van de rechtbank Amsterdam bevoegd om de zaak te beslechten.

 

Hoofdstuk 2: Juridische pakketten 

Artikel 9: De overeenkomst

9.1       Indien de opdracht (mede) strekt tot juridische pakketten, dan zijn daarop de aanvullende voorwaarden uit dit hoofdstuk van toepassing.

9.2       Een juridisch pakket wordt aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden, ingaande op de dag van aanvaarding van de overeenkomst. Het pakket wordt iedere keer stilzwijgend verlengd met twaalf (12) maanden tenzij een van de partijen schriftelijk een (1) maand voor het verstrijken van een abonnementstermijn opzegt.

9.3       Alle juridische pakketten zijn exclusief het voeren van gerechtelijke procedures en het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, tenzij anders is overeengekomen. Gerechtelijke procedures worden gefactureerd op basis van een vooraf vastgesteld tarief. Tevens worden kosten van derden doorberekend aan cliënt.

9.4       Ris Rijkschroeff kan de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen als blijkt, of als Ris Rijkschroeff redelijke vermoedens heeft, dat opdrachtgever derden (inclusief moeder-, dochter- of zustermaatschappijen en ondergeschikten) gelegenheid geeft om verzoeken om advies in te dienen bij Ris Rijkschroeff in het kader van een juridisch pakket, zonder enige vorm van schadevergoeding door Ris Rijkschroeff.

9.5       Het rechtsbijstandsabonnement geldt als direct ontbonden zonder plicht tot restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden bij faillissement, surséance van betaling, stillegging en/of liquidatie van de onderneming van een der partijen.

9.6       Ris Rijkschroeff is bevoegd om tijdens de duur van het pakket eens per kalenderjaar eenzijdig het tarief te wijzigen. Ris Rijkschroeff zal de opdrachtgever hiervan minimaal twee maanden van tevoren op de hoogte stellen. De opdrachtgever is gerechtigd tot tussentijdse opzegging per het moment van ingang van de prijswijziging, tenzij de prijswijziging niet meer dan vijf (5) procent op jaarbasis bedraagt.

 

Artikel 10: Omvang juridisch pakket

10.1     De diensten staan vermeld op de bevestiging, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Diensten, die buiten de dekking van het juridisch pakket worden verricht, worden tegen de gebruikelijk, zo nodig nader overeen te komen tarieven, verricht

10.2     Indien in een voorkomend geval onduidelijkheid mocht ontstaan over de omvang van het juridisch pakket is het oordeel van Ris Rijkschroeff te dien aanzien beslissend.

 

Artikel 11: Conflicterende belangen

11.1     Ris Rijkschroeff kan en zal zich niet met de behartiging van de belangen van twee of meer opdrachtgevers belasten, indien de belangen van deze partijen tegenstrijdig zijn of een daaruit uitlopende ontwikkeling aannemelijk is.

11.2     Een geval als hiervoor genoemd, doet het juridisch pakket niet eindigen, doch ontslaat Ris Rijkschroeff van de verplichtingen in het specifieke geval diensten te verrichten zonder tot enige korting of schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 12: Juridische helpdesk

12.1     Onder juridische helpdesk wordt verstaan de telefonische eerstelijns rechtshulp, waarbij in een gesprek Ris Rijkschroeff op voorkomend juridische vragen van algemene aard kort en bondig advies geeft.

12.2     Onder voorkomende vragen van algemene aard wordt verstaan vragen op gebied van de rechtsgebieden die Ris Rijkschroeff op dat moment behandeld.

12.3     Niet onder juridische helpdesk vallen vragen op het gebied van internationale rechtsgebieden, verdragen, buitenlandse rechtsstelsels en al die bijzondere wetten, regelingen en besluiten, waarvan Ris Rijkschroeff niet verondersteld kan worden algemene kennis te hebben.

12.4     Het advies kan luiden dat verdere inhoudelijke behandeling wenselijk is. In dat geval is de opdrachtgever altijd vrij om tot verdere behandeling te beslissen en de zaak daarbij aan Ris Rijkschroeff of een derde ter verdere behandeling voor te leggen.

12.5     Eventuele kosten verbonden aan verdere behandeling van de zaak ingevolge artikel 12.4 vallen buiten het voor de telefonische helpdesk.

12.5     De artikelen 12.4 en 12.5 gelden niet voor de juridische pakketten “Plus” en “Premium”.

 

Artikel 13: Overeenkomsten check

13.1     De overeenkomsten check ziet op overeenkomsten op het gebied van de rechtsgebieden die Ris Rijkschroeff op dat moment behandeld.

13.2     Ris Rijkschroeff adviseert niet over de commerciële aspecten van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de juistheid van de overeengekomen prijs.

13.3     De opdrachtgever dient de (concept) overeenkomst volledig en voorzien van alle bijlagen, waarnaar in de overeenkomst wordt verwezen, te overleggen, bij gebreke waarvan Ris Rijkschroeff bevoegd is de advisering op te schorten c.q. te weigeren.

13.4     Het advies kan luiden dat verdere inhoudelijke behandeling wenselijk is. In dat geval is de opdrachtgever altijd vrij om tot verdere behandeling te beslissen en de overeenkomst daarbij aan Ris Rijkschroeff of een derde ter verdere behandeling voor te leggen.

13.5     In geen geval valt onder contract screening het (her)schrijven van de ter beoordeling voorgelegde overeenkomst.

13.6     Eventuele kosten verbonden aan de verdere behandeling van de overeenkomst ingevolge artikel 13.4 vallen buiten de contract screening.

13.7     Het vorige lid is niet van toepassing bij het pakket “Premium”.

 

Hoofdstuk 3: Cursussen en trainingen 

Artikel 4: Cursussen en trainingen

4.1       Indien de opdracht (mede) strekt tot het verzorgen van een cursus door Ris Rijkschroeff, dan zijn daarop de aanvullende voorwaarden uit dit hoofdstuk van toepassing.

4.2       Bij een interne cursus bij de opdracht is opdrachtgever verantwoordelijk voor het verzorgen van de door Ris Rijkschroeff benodigde faciliteiten (waaronder in ieder geval wordt begrepen voldoende cursusruimte, computers, beamers, internetaansluiting, voedsel en drank) voor de cursus, alsmede voor het afhandelen van de inschrijvingen. Bij een algemene cursus zal Ris Rijkschroeff zorg dragen voor de benodigde faciliteiten voor de betreffende cursus.

4.3       Bij een algemene cursus geschiedt deelname op volgorde van inschrijving. Ris Rijkschroeff zal de inschrijving per e-mail bevestigen of onder opgaaf van redenen weigeren. Indien een inschrijving van opdrachtgever Ris Rijkschroeff pas bereikt nadat het maximaal aantal deelnemers aan de cursus is bereikt, zal Ris Rijkschroeff de inschrijving bewaren en alsnog aanvaarden bij uitval van een andere deelnemer. Ris Rijkschroeff zal hierover tijdig mededeling doen.

4.4       Het is Ris Rijkschroeff toegestaan de inhoud, locatie en de data/tijden van de algemene cursus te wijzigen.

4.5       Opdrachtgever heeft tot vier weken voor de (eerste) datum van de algemene cursus het recht om deelname uitsluitend schriftelijk te annuleren. De prijs voor deelname wordt vervolgens kwijtgescholden. Bij annulering binnen vier weken voor de datum van de algemene cursus blijft de overeengekomen prijs verschuldigd. Opdrachtgever is tot en met de eerste dag van de algemene cursus gerechtigd een vervanger aan te melden; dit geldt niet als annulering.