ris-rijkschroeff-juridische-dienstverlening
contact

Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Ris Rijkschroeff heeft als doel de uitoefening van de rechtspraktijk. Ris Rijkschroeff is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 68282796. Het btw-nummer is NL-128679475B02.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ris Rijkschroeff aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Ris Rijkschroeff, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de dienstverlening van Ris Rijkschroeff.
 4. Ingeval van verschil tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Geheimhoudingsverplichtingen

 1. De partijen zullen informatie die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. De opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van de offerte vertrouwelijk behandelen.
 2. Indien Ris Rijkschroeff bij de uitvoering van de opdracht kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is de opdrachtgever er bij de verstrekking van deze gegevens zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Ris Rijkschroeff niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Ris Rijkschroeff over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor Ris Rijkschroeff om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
 3. Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen die ingevolge artikel 2 van de algemene voorwaarden op hem en zijn personeel rusten, is Opdrachtgever aan Ris Rijkschroeff een boete verschuldigd van € 500,00 per gebeurtenis.
 4. Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De partij zal in dat geval de andere partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 5. Tenzij anders overeengekomen, behoudt Ris Rijkschroeff zich het recht voor, in het kader van reclame en referentiedoeleinden, de naar van de opdrachtgever te gebruiken, aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor de opdrachtgever heeft verricht en al die bijzonderheden te vermelden die reeds via de media openbaar zijn gemaakt.

Pakketten

 1. Een juridisch pakket wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden, ingaande op de dag van aanvaarding van de overeenkomst. Het pakket wordt iedere keer stilzwijgend verlengd met 12 (twaalf) maanden tenzij de opdrachtgever schriftelijk 1 (een) maand voor het verstrijken van een abonnementstermijn opzegt.
 2. Alle pakketten zijn exclusief het voeren van gerechtelijke procedures tenzij anders overeengekomen. Gerechtelijke procedures worden gefactureerd op basis van een vooraf vastgesteld uurtarief. Tevens worden kosten van derden doorberekend aan cliënt.
 3. Bij het aangaan van een pakket met toegewezen juristen geschiedt de toewijzing van de juristen aan de hand van de personele bezetting en naar inzicht van Ris Rijkschroeff.
 4. Ris Rijkschroeff kan de adviesverstrekking met onmiddellijke ingang beëindigen als blijkt, of als Ris Rijkschroeff redelijke vermoedens heeft, dat opdrachtgever derden gelegenheid geeft om verzoeken om advies in te dienen bij Ris Rijkschroeff in het kader van een juridisch pakket, zonder enige vorm van schadevergoeding door Ris Rijkschroeff.
 5. Ris Rijkschroeff is bevoegd om tijdens de duur van het pakket eens per kalenderjaar eenzijdig het tarief te wijzigen. Ris Rijkschroeff zal de opdrachtgever hiervan minimaal twee maanden van tevoren op de hoogte stellen. De opdrachtgever is gerechtigd tot tussentijdse opzegging per het moment van ingang van de prijswijziging, tenzij de prijswijziging niet meer dan 5 (vijf) procent op jaarbasis bedraagt.

Cursussen en trainingen

 1. Indien de opdracht (mede) strekt tot het verzorgen van een cursus door Ris Rijkschroeff, dan zijn daarop de aanvullende voorwaarden uit dit artikel van toepassing.
 2. Bij een interne cursus bij de opdracht is opdrachtgever verantwoordelijk voor het verzorgen van de door Ris Rijkschroeff benodigde faciliteiten (waaronder in ieder geval wordt begrepen voldoende cursusruimte, computers, beamers, internetaansluiting, voedsel en drank) voor de cursus, alsmede voor het afhandelen van de inschrijvingen. Bij een algemene cursus zal Ris Rijkschroeff zorg dragen voor de benodigde faciliteiten voor de betreffende cursus.
 3. Bij een algemene cursus geschiedt deelname op volgorde van inschrijving. Ris Rijkschroeff zal de inschrijving per e-mail bevestigen of onder opgaaf van redenen weigeren. Indien een inschrijving van opdrachtgever Ris Rijkschroeff pas bereikt nadat het maximaal aantal deelnemers aan de cursus is bereikt, zal Ris Rijkschroeff de inschrijving bewaren en alsnog aanvaarden bij uitval van een andere deelnemer. Ris Rijkschroeff zal hierover tijdig mededeling doen.
 4. Het is Ris Rijkschroeff toegestaan de inhoud, locatie en de data/tijden van de algemene cursus te wijzigen.
 5. Opdrachtgever heeft tot vier weken voor de (eerste) datum van de algemene cursus het recht om deelname uitsluitend schriftelijk te annuleren. De prijs voor deelname wordt vervolgens kwijtgescholden. Bij annulering binnen vier weken voor de datum van de algemene cursus blijft de overeengekomen prijs verschuldigd. Opdrachtgever is tot en met de eerste dag van de algemene cursus gerechtigd een vervanger aan te melden; dit geldt niet als annulering.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Ris Rijkschroeff is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien er geen uitkering door de verzekeraar van Ris Rijkschroeff plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van Ris Rijkschroeff en aan haar verbonden medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Ris Rijkschroeff aansprakelijk is.
 3. De keuze van door Ris Rijkschroeff in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Ris Rijkschroeff is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Ris Rijkschroeff eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Ris Rijkschroeff en haar hulppersonen tegen vordering van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Ris Rijkschroeff ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Ris Rijkschroeff in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van Ris Rijkschroeff kan worden gevergd, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

Betaling en incasso

 1. Alle bedragen, zowel op de website, de offerte als anders, zijn exclusies btw tenzij anders vermeld.
 2. Betaling dient te geschieden voor aanvang van de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.
 3. Betaling dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Ris Rijkschroeff in verband met de invordering gemaakte kosten.
 4. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever.

Identificatie

 1. Op grond van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Ris Rijkschroeff verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Met het geven van een opdracht aan Ris Rijkschroeff, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

Wijziging van deze algemene voorwaarden

 1. Ris Rijkschroeff behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan de opdrachtgever, doch alleen indien de betreffende overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden of langer.
 3. Ris Rijkschroeff zal binnen deze termijn gemelde bezwaren van de opdrachtgever serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien Ris Rijkschroeff een bezwaar passeert, verkrijgt de opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn.
 4. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen Ris Rijkschroeff en opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven

Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Ris Rijkschroeff is onderworpen aan het Nederlands recht.
 2. Wanneer een geschil niet via de minnelijke weg wordt beslecht is de rechter van de rechtbank Amsterdam bevoegd om de zaak te beslechten.