ris-rijkschroeff-juristen
contact

Wat is wanprestatie en wat zijn de mogelijkheden?

Het komt geregeld voor dat de afspraken uit een overeenkomst worden verbroken. Dit gebeurt soms bewust en met een reden en som gebeurt het onbewust. Wat is nu precies wanprestatie en wanneer is daar sprake van? En wat kunt u doen als uw wederpartij wanprestatie pleegt? In dit artikel worden de algemene regels besproken.

Wanneer is er sprake van wanprestatie

Er is sprake van wanprestatie wanneer een van de partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet geheel nakomt, of wanneer de verplichting niet correct wordt nagekomen. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld de volgende situaties: er zijn tien appels besteld en er worden er maar vijf geleverd of er worden tien appels besteld en er worden tien peren geleverd. Maar denk ook aan de schilder die de schutting zou komen schilderen maar dat nooit doet. 

De mogelijkheden bij wanprestatie

Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen niet of niet juist is nagekomen dan kan er nakoming en schadevergoeding worden gevorderd, kunnen de eigen verplichtingen worden opgeschort en de overeenkomst kan ontbonden worden. 

Nakoming

Als er nakoming wordt gevorderd dan houdt dit niks meer in dan dat de verplichtingen door de wederpartij alsnog nagekomen moeten worden. Hij moet doen wat er is afgesproken. Naast nakoming kan er een schadevergoeding worden gevorderd voor de gelede schade die is veroorzaakt door de wanprestatie. 

Vervangende schadevergoeding

In plaats van nakoming kan er gekozen worden voor vervangende schadevergoeding. Hierbij hoeft de wederpartij zijn gedeelte van de overeenkomst niet meer na te komen. In plaats daarvan betaalt hij een schadevergoeding. Ook eventuele andere schade kan worden gevorderd. 

Voordat er schadevergoeding kan worden gevorderd moet de wederpartij eerst in verzuim zijn. Hiervoor moet de wederpartij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Hierbij moet de wederpartij een redelijke termijn krijgen om alsnog na te komen. Is nakoming niet mogelijk dan is hij direct in verzuim.

Opschorting van de eigen verplichtingen

Alle partijen hebben hun eigen verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Op het moment dat de een zijn verplichtingen niet nakomt, dan kan de ander ervoor kiezen om zijn verplichtingen uit te stellen tot het moment dat er wel is nagekomen. Dit is alleen mogelijk wanneer alle partijen nog niet zijn nagekomen.

Er bestaan een aantal uitzonderingen waardoor opschorting niet mogelijk is. Opschorting is niet mogelijk wanneer degene die wil opschorten er zelf voor heeft gezorgd dat de ander niet kon nakomen. Dit is mogelijk wanneer er essentiële informatie is achtergehouden. Bijvoorbeeld het afleveradres. Opschorting is ook niet mogelijk wanneer de wederpartij blijvend niet kan nakomen.

Ontbinding van de overeenkomst

Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden houdt dit in dat de overeenkomst ophoudt te bestaan. Voordat ontbinding van de overeenkomst kan worden gevorderd moet er gekeken worden of de wederpartij niet alsnog kan nakomen. Is dat het geval dan kan er pas ontbonden worden op het moment dat de wederpartij is verzuim is. Lees hier meer over het ontbinden van een overeenkomst.

Wat als de wederpartij geen gehoor geeft

Het kan voorkomen dat de wederpartij niet of niet volledig meewerkt of geen gehoor geeft. In dat geval kan het verstandig zijn om andere maatregelen te treffen. Vaak is het voldoende om een jurist een brief te laten schrijven met het vriendelijke maar toch dringende verzoek om de overeenkomst na te komen. Als dat niets oplevert, dan is een gang naar de rechter mogelijk.

Conclusie

Als er sprake is van wanprestatie dan staan er een aantal middelen open. Er kan nakoming met schadevergoeding worden gevorderd en het opschorten van de eigen verplichtingen. Maar ook vervangende schadevergoeding en het ontbinden van de overeenkomst. Als de wederpartij niet meewerkt, dan is het aan te raden om een jurist in te schakelen. 

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.