ris-rijkschroeff-juristen
contact

Hoe moet een (koop)overeenkomst worden ontbonden?

Wanneer er een geldige overeenkomst is gesloten ga je ervan uit dat iedereen zich keurig aan de afspraken houdt. In de praktijk gebeurt dat niet altijd. Het kan voorkomen dat een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt, niet op tijd de afspraken nakomt of een verkeerd of defect product levert.

In sommige gevallen kan naast een schadevergoeding de mogelijkheid bestaan om de overeenkomst te ontbinden. In dit artikel wordt er ingegaan op de algemene regels betreft de mogelijkheden van ontbinding en wat de gevolgen daarvan zijn.

Wanneer is ontbinding mogelijk?

Wanneer een overeenkomst wordt gesloten geldt in principe ‘afspraak is afspraak’, de overeenkomst moet worden nagekomen. In sommige gevallen is het toch mogelijk dat een overeenkomst kan worden ontbonden

Een overeenkomst kan alleen ontbonden worden in die situaties dat ontbinding ook is gerechtvaardigd. Het is rechtvaardig wanneer een van de partijen te kort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. Bij de tekortkoming moet het gaan om duidelijke, niet geringe, tekortkoming waardoor de ontbinding wordt gerechtvaardigd.

Verzuim

In sommige gevallen is ontbinding pas mogelijk wanneer de wederpartij in verzuim is. Daar is sprake van wanneer de nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is. Van een blijvende of tijdelijke onmogelijkheid is geen sprake wanneer er bijvoorbeeld bij de groenteboer wortelen zijn besteld maar prei is geleverd. De groenteboer kan alsnog de wortelen leveren. 

Verzuim treedt vaak in wanneer er een bepaalde deadline is gemist of wanneer blijkt dat de wederpartij niet nakomt. In zo een geval kan er direct worden overgegaan tot ontbinding van de overeenkomst. Is hier geen sprake van dan moet de wederpartij eerst in gebreke worden gesteld. In dat geval moet de wederpartij de mogelijkheid krijgen om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Pas wanneer er dan niet wordt nagekomen kan de overeenkomst ontbonden worden.

De gevolgen van ontbinding

De ontbinding van een overeenkomst moet schriftelijk gebeuren. Wanneer dat is gebeurd dan komen alle verplichtingen over een weer te vervallen. Als er al leveringen en/of betalingen zijn gedaan dan moeten deze ongedaan gemaakt worden. Dus het geld moet worden terugbetaal en de goederen moeten worden teruggegeven. 

Het kan zijn dat de wederpartij de ontbinding niet accepteert en toch wil dat er betaalt of geleverd gaat worden. Als de partij die de overeenkomst heeft ontbonden zelf nog niet heeft geleverd of betaalt dan kan hij de goederen teruggeven of het geld terugbetalen en dan is de kous daarmee af. Het is een ander verhaal wanneer degene die de overeenkomst heeft ontbinden wel heeft geleverd of betaalt. Dan wil de wederpartij waarschijnlijk niet de goederen teruggeven of het bedrag terugbetalen. In dat geval zal er een gerechtelijke procedure gestart moeten worden.

Conclusie

Wanneer er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan is er in de meeste gevallen een mogelijkheid tot het ontbinden van de overeenkomst. Dit kan in de regel buiten de rechter om, maar soms, als de wederpartij niet akkoord gaat met de ontbinding, kan de gang naar de rechter alsnog noodzakelijk zijn.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.