ris-rijkschroeff-juristen
contact

Nieuwe ‘cookiewet’ voor marketeers

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is inmiddels al een tijdje geleden (mei 2018) in werking getreden. Daarom wordt het tijd om het meer te gaan hebben over de ePrivacy Verordening (ePV), de volgende grote privacywetgeving. In dit artikel hebben we het over wat de ePV nu precies is en wanneer deze inwerking treedt. Waarom deze nieuwe privacywetging er gaat komen en waarom de ePV belangrijk is voor marketeers. In andere artikelen gaan we in op specifieke onderdelen of veranderingen die voor marketeers van belang zijn.

Wat is de ePrivacy Verordening?

De ePrivacy Verordening is de opvolger van de ePrivacy richtlijn (de richtlijn) uit 2002. In Nederland maakt deze richtlijn onderdeel uit van de Telecommunicatiewet (Tw). Onder marketeers staat deze wet vaak bekend als de ‘cookiewet’. De richtlijn en de ePV regelen allebei de regels rondom elektronische communicatie. Het grote verschil is dat de ePV ook rekening houdt met nieuwe technologieën en soorten dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Internet of Things en internettelefonie zoals Skype en Whatsapp. Ook komen er nieuwe regels rondom het gebruik van metadata en cookies en andere vergelijkbare tools om data van eindgebruikers te verzamelen en te gebruiken.

Het verschil tussen de AVG en de ePrivacy Verordening

De ePrivacy Verordening is een bijzondere wet die verder gaat waar de AVG ophoudt. De AVG regelt de algemene regels rondom de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de privacy. De ePV regelt in het bijzonder de regels rondom elektronische communicatie. Omdat de ePV een bijzondere wet is, hebben deze regels altijd voorrang op de regels uit de AVG. Dat wil niet zeggen dat de regels uit de AVG niet meer van toepassing zijn. Het is namelijk zo dat als er niks over een onderwerp in de ePV staat, dat dan gewoon de regels uit de AVG gelden.

Vanaf wanneer is de ePrivacy Verordening van kracht?

De ePv zou tegelijkertijd met de AVG van kracht worden. Dat is niet gelukt omdat er onenigheid was, en nog steeds is, over de concepttekst (er zijn ruim 2000 wijzigingen voorgesteld). Op dit moment is er nog steeds geen overeenstemming. Omdat privacy een hot topic is en niemand zich op het einde van zijn termijn wil branden aan dit dossier, is het de verwachting dat overeenstemming pas na de Europese verkiezingen in oktober 2019 zal plaatsvinden.

Waarom komt de ePrivacy Verordening?

Er zijn verschillende redenen waarom de ePV er gaat komen. Omdat een richtlijn niet directe werking heeft in nationale wetgeving, hebben de nationale wetgevers vrij hand gehad in hoe zij de richtlijn hebben geïmplementeerd. Dat heeft weer als gevolg gehad dat er een lappendeken aan ePrivacyregels is in Europa is ontstaan. De huidige richtlijn stamt inmiddels alweer uit 2002 en daarbij is er in de afgelopen jaren nieuwe technologieën ontwikkeld waar de richtlijn geen rekening mee heeft kunnen houden. Met andere woorden, de richtlijn is verouderd en er moet een eenduidige regelgeving komen. 

Als groter geheel wil de Europese Unie een digitale interne markt. Hierdoor moet het makkelijker worden om in een ander EU-land online producten en diensten te verkopen. Omdat er nu nog een groot lappendeken aan regelgeving in Europa is, is het lastig om in meerdere lidstaten actief te zijn. De ePV, en overigens alle andere Europese ICT- en privacywetgeving, moet zorgen voor een ‘level playing field’ en meer vertrouwen in de Europese data-economie. 

Een klein uitstapje buiten de ePrivacy Verordening: Het afschaffen van de roamingkosten binnen de Europese Unie en de Europese regels voor auteursrechten zijn belangrijke stappen geweest binnen de digitale interne markt.

ePrivacy Verordening en marketeers

Wat heeft de ePV nu concreet voor effect op het werk van marketeers? Zolang er nog geen definitieve wettekst is, is het lastig om met zekerheid te zeggen wat er precies zal veranderen en welk effect dat zal hebben op het werk van marketeers. Wat we wel al weten is wat de wetgever beoogt te bereiken en de grote lijnen die gevolgd zullen worden.

Voorbeelden

Zo mag er bijvoorbeeld in principe geen gegevens worden verwerkt uit eindapparatuur.  Dat houdt in dat je zonder de juiste rechtsgrond onder meer geen gegevens over de soft- en hardware van de eindapparatuur mag verwerken.

Net zoals in de AVG staat er ook in de ePV dat de methoden om informatie te verstrekken en toestemming te krijgen van de eindgebruiker zo vriendelijk mogelijk moet zijn. De verordening moet voorzien in de mogelijkheid om de toestemming uit te drukken door gebruik te maken van passende instellingen van de browser of een andere applicatie.

Nu mag je al direct marketing sturen naar klanten, zolang het om eigen en gelijksoortige producten of diensten gaat die de klant eerder al heeft afgenomen. Zo op het eerste oog gaat daar niks aan veranderen.

Zodra er meer duidelijkheid is over de definitieve wetteksten zullen wij daar zeker over schrijven.

Gevolgen van de wet niet volgen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal de aangewezen toezichthouder worden. Naast dat de AP boetes kan uitdelen, is het ook mogelijk voor eindgebruikers om materiële of immateriële schade te verhalen. De boetes zijn opgedeeld in twee categorieën; inbreuk op de beginselen van de ePV en “lichtere inbreuken”. Voor de eerste categorie kunnen boetes tot € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde omzet worden uitgedeeld en voor de tweede categorie maximaal € 10 miljoen of 2% van de wereldwijde omzet. Dit is hetzelfde als dat de AVG bepaalt. 

Hoewel boetes natuurlijk erg verveld zijn, weegt in veel gevallen de negatieve publiciteit veel zwaarder. Zeker als jouw organisatie niet zo groot is. De kans dat je klanten misloopt of die vertrekken, is gewoon aanwezig en funest voor de groei van de organisatie.

Tot slot

Omdat de tekst van de ePrivacyverordening nog niet definitief is en er veel wijzigingsverzoeken zijn, zal er waarschijnlijk nog het een en ander veranderen. Wij houden je op de hoogte van de voorderingen. In de tussentijd zullen we artikelen publiceren over wat we wel weten, wat de effecten op het werk van marketeers zal zijn en zullen we diepgaandere artikelen publiceren.