ris-rijkschroeff-juristen
contact

Wanneer moet een ondernemingsraad worden ingesteld en wat doet een ondernemingsraad?

Werknemers kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen bij een bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld door lid te worden van de ondernemingsraad. Hiervoor moet er wel een ondernemingsraad zijn, maar wanneer moet er een ondernemingsraad zijn en wat doet de ondernemingsraad? In dit artikel wordt daarop ingegaan.

Wanneer een ondernemingsraad moet worden ingesteld

Wanneer er minstens 50 werknemers zijn binnen een bedrijf moet er een ondernemingsraad worden opgericht. Niet iedere werknemer telt hiervoor mee. Uitzendkrachten die korter dan twee jaar in dienst zijn tellen niet mee, alle andere werknemers wel. Wanneer er minder dan 50 werknemers zijn dan zijn er andere opties dan het instellen van een ondernemingsraad.

Daarnaast moet de onderneming een onderneming in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn. De WOR definieert een onderneming als volgt: 

Elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht.

Dit houdt in dat er sprake moet zijn van een groep mensen die op de een of andere manier samenwerken. Dat de werkzaamheden verricht moeten worden op grond van een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling. Tenslotte moet het samenwerkingsverband tegenover het publiek zichzelf als een zelfstandige eenheid presenteren.

Ook is het verplicht om een ondernemingsraad op te richten wanneer in de van toepassingzijnde cao dat bepaalt.

Wie er in de ondernemingsraad zitten

Ondanks dat veel werkgevers zelf zouden willen bepalen wie er in de ondernemingsraad zitting nemen mag dat niet. De ondernemingsraad wordt gekozen door de werknemers. De werknemer moet tenminste een half jaar in dienst zijn voordat hij mag stemmen op de leden die zich verkiesbaar hebben gesteld. Om verkiesbaar te worden moet de werknemer tenminste een jaar in dienst zijn bij de werkgever.

Het aantal leden van de ondernemingsraad is afhankelijk van de grootte van de onderneming. Hoe meer werknemers er zijn, hoe meer leden de ondernemingsraad moet hebben. Het minimumaantal leden is vijf. Dit is het geval wanneer de onderneming 50 tot 100 werknemers heeft.

Wat de ondernemingsraad doet

De ondernemingsraad kan invloed uitoefenen op het beleid van de onderneming. De ondernemingsraad heeft het recht op informatie over bepaalde besluiten en ze kan bepaalde besluiten tegenhouden door geen toestemming te geven. Hierdoor wordt de vrijheid van de onderneming om bepaalde besluiten te nemen ingeperkt.

Het recht op informatie ziet onder andere op de informatie over de werkzaamheden en resultaten van de onderneming, het beleid en de gegevens over het arbeidsvoorwaardenbeleid.

Daarnaast kan de ondernemingsraad overleg plegen met de werkgever. De overlegvergaderingen moeten minimaal twee keer per jaar plaatsvinden. In de vergadering wordt de gang van zaken binnen de organisatie besproken. Daarbij kan de ondernemingsraad adviezen geven en voorstellen doen.

De ondernemingsraad heeft ook instemmingsrecht bij bepaalde besluiten. Het gaat dan om onderwerpen zoals vakantie, beoordeling van de werknemers en werktijden.

Tenslotte moet de onderneming de ondernemingsraad over bepaalde besluiten advies vragen. Er zijn diverse onderwerpen waarbij de onderneming dit verplicht is. Dit is onder andere het geval wanneer er belangrijke investeringen worden gedaan, de onderneming wordt verkocht of wanneer een andere overname is voorgenomen.

Conclusie

Het is duidelijk dat de ondernemingsraad een belangrijk en machtig orgaan is binnen een onderneming. De ondernemingsraad heeft het recht op informatie, het recht op overleg, instemmingsrecht en het recht om advies te geven. Voor het verplicht instellen van een ondernemingsraad moeten er minsten 50 werknemers zijn en de onderneming moet een onderneming zijn in de zin van de Wet op de ondernemingsraden. Als er geen ondernemingsraad verplicht is, dan zijn er andere opties om dit op te lossen.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.