ris-rijkschroeff-juristen
contact

Een overeenkomst sluiten voordat een bv is opgericht

Het komt soms voor dat er handelingen worden gedaan voordat een bv is opgericht. De overeenkomsten worden dan aangegaan door een bv in oprichting, de bv i.o. Wanneer een bv i.o. overeenkomsten sluit zijn er afwijkende regels van toepassing. In dit artikel wordt er ingegaan op wanneer er sprake is van een bv io., welke regels er zijn en wie er aansprakelijk is voor handelingen van de bv i.o.

De bv in oprichting

Een bv is pas opgericht op het moment dat de notariële akte is verleden. Dat neemt niet weg dat er dan voor die tijd niet al rechtshandelingen kunnen worden verricht. Vaak gaat het om handelingen voor huisvesting of inkoop van goederen. Het is de bedoeling dat daarbij duidelijk is dat de handelingen niet zijn gedaan in privé, maar dat de bv contractspartij is. In zo een geval wordt de handeling gedaan door de bv in oprichting. Hier wijkt regelgeving af ten opzichte van wanneer de handelingen door de opgerichte bv zou zijn gedaan.

Handelen voor een bv in oprichting

Om de bv in oprichting als contractspartij in de overeenkomst op de nemen kan er simpelweg worden gesteld dat er wordt gehandeld voor de bv in oprichting. Wanneer toch blijkt dat een handeling is gedaan in privé of voor een andere onderneming, dan gaat dit niet op. Er is vaak sprake van een handeling voor een andere onderneming wanneer een eenmanszaak of een vennootschap onder firma omgezet gaat worden naar een bv.

Wie er aansprakelijk is voor het handelen van een bv i.o.

Ondanks dat de handelingen in naam van de bv in oprichting zijn gedaan blijft degene die de handelingen heeft gedaan hoofdelijk aansprakelijk. Dit houdt in dat u met uw privévermogen aansprakelijk bent wanneer u de verplichtingen die voortvloeien uit de handelingen niet nakomt. Hier zit dus een verschil in ten opzichte van wanneer de bv al is opgericht en u doet handelingen. Omdat we in Nederland contractsvrijheid hebben is het wel zo dat de hoofdelijke aansprakelijkheid in de overeenkomst kan worden uitgesloten. 

Bekrachtiging door de bv

Zodra de bv daadwerkelijk is opgericht zal de bv de verplichtingen die inmiddels zijn aangegaan moeten bekrachtigen. Wanneer de bv de handelingen niet bekrachtigd zal de bv niet aansprakelijk zijn voor de handelingen. Daarbij komt dat de hoofdelijke aansprakelijkheid ook niet komt te vervallen.

Bekrachtiging is niet altijd nodig. Er zijn handelingen die door de oprichters van de bv gedaan kunnen worden waarbij de bv in oprichting wel wordt gebonden. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere: het aanstellen van bestuurders, uitgifte van aandelen en het betalen van de oprichtingskosten. 

Ondanks dat de opgerichte bv de handelingen heeft bekrachtigd kan het nog steeds zo zijn dat degenen die hebben gehandeld voor de bv in oprichting aansprakelijk zijn. Zij zijn aansprakelijk wanneer zij wisten of hadden moeten weten dat de bv haar verplichtingen niet zou nakomen. Ook is het zo dat wanneer de bv binnen een jaar na oprichting failliet gaat de degenen die hebben gehandeld namens de bv in oprichting aansprakelijk zijn. In dit geval is het ook aan diegenen om aan te tonen dat hij niet wist of kon weten dat de bv haar verplichtingen niet na zou komen.

Conclusie

Het is mogelijk dat er handelingen worden gedaan voordat de bv is opgericht. Dit wordt dan gedaan door de bv in oprichting (bv i.o.). Voor de handelingen die zijn verricht door de bv in oprichting zijn degenen die de handeling hebben gedaan hoofdelijk aansprakelijk tot dat de opgerichte bv de handelingen bekrachtigd of wanneer de aansprakelijkheid in de overeenkomsten zijn uitgesloten. Toch kan het zo zijn dat degenen die de handelingen hebben uitgevoerd aansprakelijk zijn. Omdat de regels hieromtrent complex zijn is het altijd raadzaam om advies van een jurist in te winnen.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.