ris-rijkschroeff-juristen
contact

Wat houdt een relatiebeding in en wanneer is deze geldig?

Sommige werknemers hebben in de uitoefening van hun functie contact met klanten. De werkgever wil niet dat de werknemer de klanten (makkelijk) meeneemt naar zijn nieuwe werkgever of wanneer hij voor zichzelf gaat beginnen. Om die reden wordt er vaak een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen. In dit artikel wordt er ingegaan op wat een relatiebeding is, wanneer deze geldig is en wanneer deze niet (meer) geldig is.

Wat is een relatiebeding

Een relatiebeding is een beding die bepaalt hoe de werknemer na zijn dienstverband moet omgaan met de relaties van zijn voormalige werkgever. Het relatiebeding kan op verschillende manieren worden gebruikt waardoor er een verschil bestaat in de zwaarte van het beding. Het kan zijn dat er wordt bepaald dat de werknemer een of meerdere specifieke klanten voor een bepaalde periode niet mag benaderen. Er kan ook worden bepaald dat de werknemer geen enkel contact mag hebben met alle klanten waar hij zelf contact mee heeft gehad enzovoort.

Meestal wordt er een boete gekoppeld aan het overtreden van het beding. Als dat niet wordt gedaan, dan is het voor de werkgever vaak erg lastig om aan te tonen dat hij schade heeft geleden door de overtreding van het beding.

Wanneer is een relatiebeding geldig

Er moet aan drie voorwaarden worden voldaan wil een relatiebeding rechtsgeldig zijn. De werknemer moet 18 jaar of ouder zijn, de arbeidsovereenkomst moet voor onbepaalde tijd zijn aangegaan en het beding moet schriftelijk zijn overeengekomen.

Er bestaat een uitzondering. Een relatiebeding mag ook in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen mits er uit de schriftelijke motivering blijkt dat het beding noodzakelijk is.

Wanneer is een relatiebeding niet geldig

Het kan zijn dat een overeengekomen relatiebeding achteraf niet geldig blijkt te zijn. Dat kan gebeuren op grond van een wettelijke bepaling of omdat de rechter het beding geheel of gedeeltelijk vernietigt. Of er daadwerkelijk sprake is van een ongeldig relatiebeding hangt af van de omstandigheden van het geval.

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en de werkgever schadeplichtig is omdat hij zich niet aan bijvoorbeeld de opzegtermijn heeft gehouden, dan geldt het relatiebeding niet meer. Dat geldt ook wanneer de werknemer ontslag opstaande voet heeft genomen wegen ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

De rechter kan het beding ook geheel of gedeeltelijk vernietigen. Dit doet hij wanneer het beding niet noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen blijkt te zijn. Het kan ook zijn dat de verhouding met de te beschermen belangen van de werkgever de werknemer onredelijk benadelen. Daarnaast kan de rechter bepalen dat het beding wel in stand blijft maar dat de werkgever verplicht is de werknemer een redelijke vergoeding te geven voor de ongemakken die hij heeft ervaren door het beding.

Conclusie

Voor een rechtsgeldig relatiebeding moet de werknemer 18 jaar of ouder zijn, het beding moet schriftelijk zijn overeengekomen en de arbeidsovereenkomst moet voor onbepaalde tijd zijn aangegaan. Er bestaat hier een uitzondering op. De wet kan bepalen dat een relatiebeding niet geldig is en de rechter kan het beding ook geheel of gedeeltelijk vernietigen. Of er echt sprake is van een niet geld beding hangt af van de omstandigheden van het geval. Om dit goed te kunnen beoordelen is het raadzaam om een jurist te raadplegen.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 – 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.