ris-rijkschroeff-juristen
contact

Ontslag na vertrouwelijke informatie naar jezelf te hebben ge-e-maild?

De werknemer krijgt tijdens een gesprek met zijn werkgever meegedeeld dat de werkgever het dienstverband wil beëindigen. Op het beëindigingsvoorstel geeft de werknemer te kennen het niet eens te zijn met de ontslagaanzegging en dat hij zichzelf beschikbaar houdt voor het verrichten van werk. De werkgever geeft te kennen dat de werknemer vrijgesteld is van werkzaamheden, waarna de werknemer vier bestanden naar zichzelf e-mailt. Het gaat om een overzicht met licenties van klanten, een prijslijst, actieve accounts en actieve contactpersonen. Na hoor en wederhoor besluit de werkgever de werknemer op staande voet te ontslaan wegens het naar zichzelf sturen van vertrouwelijke informatie.

Is vertrouwelijke informatie naar jezelf mailen verboden?

In dit geval zijn er geen afspraken gemaakt die het verbieden om bestanden naar jezelf te versturen. Dit houdt in dat het voor de werknemer niet verboden was om de documenten met concurrentiegevoelige informatie naar zichzelf te versturen. Het gaat de werkgever hiernaast ook om de aanname dat de werknemer de informatie zal misbruiken om te gaan concurreren met de werkgever.

Ontslag op staande voet

Iedere partij mag de arbeidsovereenkomst onverwijld beëindigen wanneer er sprake is van een dringende reden. In dit geval heeft de werkgever als dringende reden aangevoerd dat de werknemer zich schuldig zou hebben gemaakt aan het zichzelf toesturen van documenten met hoogst vertrouwelijke informatie die essentiële en concurrentiegevoelige informatie bevatten. Hierbij speelde mee dat de werknemer ervan verdacht werd de informatie te gebruiken om zijn werkgever onrechtmatig te gaan beconcurreren.

Wanneer de werkgever vermoedt dat de werknemer iets heeft gedaan wat een dringende reden voor ontslag oplevert, dan moet hij eerst de juistheid van dat vermoeden onderzoeken voordat hij tot ontslag op staande voet over gaat. De werkgever moet voortvarend te werk gaan. Dit houdt in dat het onderzoek zo snel mogelijk moet plaatsvinden. Hoe snel, dat is hangt af van de omstandigheden.

Ontslag op staande voet is een ultimum remedium waarvan niet te snel mag worden aangenomen dat dit terecht is gegeven. Wanneer er spraken is van vermoedens in plaats van feiten, dan kan dat vaak niet leiden tot ontslag op staande voet. In dit geval was er slechts sprake van een vermoeden dat de werknemer de werkgever zou willen beconcurreren. De werkgever heeft dit niet kunnen aantonen.

Gevolgen

De werkgever heeft niet aangetoond dat de documenten daadwerkelijk zijn gebruikt om de werkgever te benadelen of dat de werknemer die intentie heeft gehad. Daarnaast zijn er geen afspraken gemaakt die het verbieden om documenten naar je eigen zakelijke email te sturen. Nu er niet is onderbouwd dat de werknemer onrechtmatig de documenten heeft meegenomen en het bij een vermoeden is gebleven dat de werknemer wilde concurreren met zijn werkgever is er geen sprake van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 – 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.