ris-rijkschroeff-juristen
contact

Loondoorbetaling tijdens ziekte

De meeste mensen zijn door het jaar heen wel een of meerdere keren ziek. Het kan dan gaan om iets kortdurend zoals de griep of een korte ziekenhuisopname. Het kan ook zijn dat iemand langdurig ziek is. In principe heeft een werknemer recht op loon wanneer hij werkt en geen recht op loon wanneer hij niet werkt. Ziekte is daar een uitzondering op. Heb je dan altijd recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte? Hoe hoog is het loon dan En wie betaalt de loondoorbetaling? Op deze vragen zal in dit artikel worden ingegaan.

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Wanneer een werknemer ziek wordt is ontslag tijdens ziekte niet alleen lastig, de werkgever moet de zieke werknemer meestal ook salaris uitbetalen. Er is sprake van ziekte wanneer bij een werknemer een daling van het prestatievermogen optreedt door een procesmatig gebeuren, bestaande uit een verstoring van lichamelijke of geestelijke functies. Dit houdt in dat het normale werk niet meer uitgeoefend kan worden doordat er een lichamelijke of geestelijke beperking optreedt.

De werkgever moet de eerste twee jaar dat de werknemer ziek is het loon doorbetalen. De loondoorbetaling wordt berekend over het laatstverdiende loon tot het maximum dagloon. Het maximum dagloon wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. In het eerste jaar moet de werkgever tenminste 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Tenzij dit onder het minimumloon komt, dan moet in ieder geval het minimumloon worden doorbetaald. Vanaf het tweede jaar mag de werkgever ook onder het minimumloon doorbetalen. In de cao kunnen er andere regels zijn opgenomen.

Geen of minder loondoorbetaling tijdens ziekte

Zoals in de vorige alinea is aangegeven moet de werkgever de werknemer meestal doorbetalen wanneer hij ziek is. Dit betekent dat de werkgever dat niet altijd hoeft. Loondoorbetaling tijdens ziekte hoeft niet wanneer de ziekte opzettelijk is veroorzaakt, het herstel door de werknemer wordt belemmerd of wanneer de werknemer niet eerlijk is geweest bij belastbaarheidstesten die voor de indiensttreding zijn afgelegd.

De zieke werknemer moet meewerken aan het opstellen van een plan van aanpak om passend arbeid te verrichten en dit ook daadwerkelijk doen. Daarnaast moet hij meewerken aan maatregelen die hem in staat stellen om passend arbeid te verrichten. Wanneer de zieke werknemer dit niet doet en hij heeft daar geen goede reden voor, dan verliest hij zijn recht op loondoorbetaling.

Voor de schoonmaker die bij anderen thuis schoonmaakt voor minder dan vier dagen per week geldt er een uitzondering. Wanneer hij ziek wordt, dan is er slecht recht op loondoorbetaling voor de eerste zes weken van de ziekte. Dit geldt ook voor mensen die zorgen voor leden uit een huishouden voor minder dan vier dagen per week.

Wachtdag(en)

Het kan zijn dat er wordt afgesproken dat de werknemer wachtdagen heeft bij ziekte. Dit houdt in dat maximaal de eerste twee dagen van ziekte voor rekening zijn van de werknemer en de werkgever dus geen loondoorbetalingsverplichtingen heeft. Wanneer er meer dan twee dagen wordt afgesproken, dan is dit niet geldig.

Informatieplicht van de werknemer

De werkgever kan voorschriften opstellen over het verstrekken van inlichtingen bij ziekte. Deze voorschriften moeten wel redelijk zijn. Als de werknemer zich niet aan de voorschriften houdt en de werknemer niet, niet op tijd of niet volledig informeert, dan mag de werkgever de loondoorbetaling uitstellen. Hij moet dat wel direct aan de werknemer mededelen.

Conclusie

Als de werknemer ziek is en hij meldt dit op de voorgeschreven wijze dan is er vaak geen probleem en zal de werkgever het loon doorbetalen. Wanneer bijvoorbeeld de ziekte van de werknemer niet bestaat of wanneer hij niet meewerkt aan het vinden van passend arbeid, dan kan de werkgever besluiten het loon niet meer door te betalen.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 – 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.